รวมลิงค์หน่วยงาน

สพฐ.

สพท. อุดรธานี

เว็บไซต์โรงเรียนต่างๆ

 
:: ประวัติโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ::

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน         เหลือง -  แดง

ปรัชญา                  ปัญญา ว ธเนน เสยโย      ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

คำขวัญ                  ประพฤติดี  มีวินัย   ตั้งใจเรียน

อักษรย่อ                ย .ช.พ.

      โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบล  เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา  2529    โดยเป็น
สาขาของโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม    จัดการเรียนการสอนโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองวัวซอ   สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองวัวซอ เป็นสถานที่เรียนของนักเรียน

        ปีการศึกษา  2530  สภาตำบลหมากหญ้า  (ในขณะนั้น) โดยการนำของนายเส็ง  ลมอ่อน  กำนันตำบลหมากหญ้า  และสมาชิกสภาตำบลหมากหญ้า  พ่อค้า  ประชาชน  ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้ร่วมมือกันสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ “หนองวัวซอ”   แล้วเสร็จเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2530  เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  โดยมีนายพนัส  วุฒิสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมรักษาการในตำแหน่งผู้บริหาร
โรงเรียน

      ปีการศึกษา  2534  โรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ตอนต้น  กรมสามัญศึกษา  
(ค.อมต.สศ.)

         ปีการศึกษา  2535  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม             ( รพชส. )  รุ่นที่  2  จังหวัดอุดรธานี

         ปีการศึกษา  2536  กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         ปีการศึกษา  2539  โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา

         ปีการศึกษา  2540  โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  รุ่นที่  2   จังหวัดอุดรธานี

 

  โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม  เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่  159/2  หมู่ที่  4 ตำบล
หนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี  41360  มีเนื้อที่  59  ไร่  3  งาน  82  ตารางวา  

Untitled Document
< 2016 - 05 >
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
คอลัมน์เด่นจาก สพฐ
OBECLMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน e-Learning
[รายละเอียด ]
MOU
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ. กับหน่วยงานต่างๆ
[รายละเอียด]
ห้องเรียนทันข่าว นำเอาข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน
[รายละเอียด ]

ศูนย์รวมสื่อ แหล่งรวบรวม เผยแพร่
และให้บริการสื่อการเรียนรู้ ที่หลากหลาย จากหน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงศึกษาธิการ
[รายละเอียด ]

สงวนลิขสิทธิ์ © โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
โทรศัพท์ 0-4228-5717 โทรสาร 0-4228-5320
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
How you choose to handle a separation is very important because of the effect it will have on the rest of your life.